Nom cient�fic:

Fam�lia:

Araceae


Clicau la foto per ampliar-la.


G�nere: Arisarum
Esp�cie: Arisarum vulgare Targ.-Tazz. subsp. vulgare

Nom popular:

Rapa de frare, apagallums.

Forma vital:

Ge�fit (planta amb rizoma).

H�bitat:

Sotobosc d'alzinars, pinars, ullastrars, etc. (Quercetea ilicis).

Distribuci� general:

Estenomediterr�nia.

Distribuci� a Balears:

Ma, Me, Ei, Fo, Ca.

�poca de floraci�:

Novembre-Mar�.

Descripci�: Planta rizomatosa molt senzilla, formada per dues, tres, fulles i una infloresc�ncia. Les fulles s�n llargament peciolades, pec�ol 3-4 vegades m�s llarg que el limbe, aquest �s oval-sagitat o triangular sagitat, de fins a 15 x 10 cm. Flors reunides en una infloresc�ncia molt caracter�stica, anomenada esp�dix, formada per una fulla transformada (espata) que envolta un eix carn�s (esp�dix) sobre el qual es disposen les flors. Flors unisexuals, sense periant, les femenines a la base de l'esp�dix, per damunt es troben les masculines que nom�s tenen un estam. Fruit en baia, de color verd i forma globulosa. �s f�cil de confondre amb l'altra apagallums que tamb� es troba al municipi, A. simorrhinum, del qual es diferencia per un parell de car�cters: longitud del peduncle major, espata d'�pex agut, esp�dix que sobresurt llargament de l'espata a A. vulgare.
Classificaci� UICN: NA (no amena�ada).
Grau de protecci�: No protegida.
Lloren� Gil Vives