Nom cient�fic: Fam�lia: Euphorbiaceae


Clicau la foto per ampliar-la.


G�nere:  Euphorbia
Esp�cie:  Euphorbia pithyusa L.
Nom popular: Lletrera.
Forma vital: Cam�fit (arbustet).
H�bitat: Pastures nitr�files perennes (Artemisietea vulgaris).
Distribuci� general: Mediterr�nia occidental.
Distribuci� a Balears: Ma, Me.
�poca de floraci�: Maig-Octubre.
Descripci�: Planta glabra i gl�uca, molt ramosa, de fins a 80 cm d'al�ada. Tiges frutescents, dretes i ramificades, amb pres�ncia de rames flor�feres per sota de la infloresc�ncia. Fulles imbricades, enteres, de forma linear, lleugerament acanalades, les inferiors en posici� reflexe. Flors disposades en ciatis que, a la vegada, es disposen en infloresc�ncies cimoses anomenades pleocasi. Gl�ndules del ciati de color groc, en forma de mitja lluna, amb dues puntetes o banyetes als extrems. Fruit en c�psula formada per tres cocs. C�psula llisa. Llavors alveolades.
Classificaci� UICN: NA (no amena�ada).
Grau de protecci�: No protegida.
Lloren� Gil Vives